ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ม. วลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพจังหวัดพังงา จัดประชุมแกนนำสุขภาพทั้งจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจังหวัดพังงา ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบทำนายพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงจังหวัด “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” ต่อแกนนำสุขภาพใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน : กรณีจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผลการดำเนินการมีแกนนำสุขภาพจากหลายภาคส่วนของจังหวัดพังงา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงากล่าวเปิดประชุมการถ่ายทอดฯ และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของจังหวัดพังงานำเสนอสถานการณ์และการแก้ปัญหาปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดพังงา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการถ่ายทอดฯ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระบบทำนายพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงจังหวัด และประสบการณ์การดำเนินการแก้ปัญหาไข้เลือดออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” และ อำเภอกาญจนดิษฐ์ “กาญจนดิษฐ์โมเดล” ตลอดถึงตัวแทนจากอำเภอลานสกา “ลานสกาโมเดล”

การดำเนินการที่กล่าวมาอยู่ในโครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี สุราษฎร์โมเดล : โมเดลระบบทำนายพื้นที่เสี่ยง และเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงจังหวัด ต่อแกนนำสุขภาพใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562”

ประมวลภาพ

TOP