ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านได้ดีเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓ คน คือ

๑. นายสวัสดิ์ ช่วยพูลชู จังหวัดพัทลุง
๒. นายชัยณรงค์ แดงหวาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
๓. นายปริญญา ศรีวรรณ จังหวัดสงขลา

 


TOP