ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ประสานงาน ysc ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (Young Scientist Competition 2013: YSC 2013) ขอเชิญนักเีรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดการการประกวดในระยะแรกพอสังเขปดังนี้

- รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) ตั้งแต่บัด - 25 สิงหาคม 2555
- ประกาศรับข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน กันยายน 2555
- ทำสัญญาและมอบทุน กันยายน-ตุลาคม 2555
- จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 2555
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ศูนย์ประสานงาน ysc ภูมิภาค(ภาคใต้) คุณอารีรัตน์ โภคา และคุณศรัญญา ทองอยู่ โทร.0 7567 3521 และ 0 7567 3528 โทรสาร 0 7567 3525 หรือ facebook ysc ภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP