ข่าวทั่วไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปงานด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เวลา 13.15 น.
 
ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับเกียรติให้เข้าร่วมฟังการบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิขาดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เวลา 10.00 -12.00 น.

TOP