ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง