ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
2) มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
3) สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
4) เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นอย่างดี
5) เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6) ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
7) สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) บริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ระเบียบ และ กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) บริหารงานวิชาการและงานทั่วไปให้เป็นไปตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR)
3) บริหารงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

5. เงินเดือนและสวัสดิการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของ
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. การสมัคร

6.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

(1) แบบประวัติ ประสบการณ์และผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย 1 รูป จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในวาระ 4 ปี ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด

6.2 ให้ส่งแบบประวัติและเอกสารตามข้อ 6.1 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่
หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

7. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศแนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเชิญ
ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม


TOP