ข่าวเด่น

อธิการบดีและผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่บุคคลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้บริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 ดังนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm) ซึ่งทางซีพีเอฟได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการแก่มหาวิทยาลัยแบบให้เปล่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย27 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและศึกษาทั่วไป และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ โดย ดร.สมศักดิ์ ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 คัน

22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ดร.กัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ดร.กัมพล ให้เกียรตินำชมสวนและโรงเรือนเพาะชำด้วยตัวเอง ซึ่งสวนนงนุชได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสวนของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และการมาเยี่ยมชมสวนนงนุชในครั้งนี้ ดร.กัมพล ได้ให้ความอนุเคราะห์เพิ่มเติมโดยจะจัดสวนตะบองเพชรและไม้เมืองร้อนบริเวณเกาะกลางน้ำให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบริฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ ได้หารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์24 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนพระราม 6
10 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและศึกษาทั่วไป เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายเกรียงยศ สุดลาภา และนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เดินทางเข้าพบคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบาย ธนาคารออมสิน และคุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งขอบคุณธนาคารออมสิน และ บลจ.กสิกรไทยที่ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/open?id=1eJHvVUc6bwQXLERpprUtq7R5XO_rkaoE

TOP