ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ (WMS)ได้บันทึกลงนามความร่วมมือกับกรมสรรพากร จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา' ลัย

สำนักวิชาการจัดการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน" หรือ สรรพากรสอนภาษีที่มหา' ลัย (RD go Campus) ร่วมกับอีก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และวิทยาลัยตาปี เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษีอากรแก่นักศึกษา และสร้างความตระหนักในการเสียภาษีให้ถูกต้องโดยความความสมัครใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP