ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

* วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504
คุณจักริน วีแก้ว : หัวข้อ “Smart Real Time Reservoir Operation for Extreme Events Using Machine Learning ”
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ

* วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504
คุณมรกต การดี : หัวข้อ “The Simulation of Virtual Pulse for Medical Training”
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info/?p=2835

TOP