ข่าวการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างเเบรนด์ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ (Young Brand Creator Camp: YBCC)หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างเเบรนด์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ (Young Brand Creator Camp: YBCC) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากภาคใต้ จำนวน 40 คน และนักศึกษาการตลาดชั้นปีที่ 1 – 4 ของสำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์ หรือนักสร้างแบรนด์มืออาชีพ โดยรับฟังแนวทางการสร้าง Start Up และการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดค่ายฯคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ CHIEF BRAND & COMMUNICATION OFFICER, TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์และอนาคตของนักสร้างแบรนด์” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับศักยภาพของหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ที่เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ เพราะการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้แนวคิดของการตลาดในยุคดิจิทัลและการสร้างแบรนด์จากวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการบริหารแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศ

คุณสุกิมพลี นิจิบุหลัด จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มาถ่ายทอดความรู้และโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ และการเป็น Start Up ภายใต้หัวข้อ “รวยเสียให้เข็ด – การก่อตั้ง Start Up อย่างไรตั้งแต่เป็นนักศึกษา” เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลของนักศึกษา ก่อนที่รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองศาสตราจารย์สาขาการตลาด และผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0”

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์กล่าว่า “หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักสร้างแบรนด์มืออาชีพที่พร้อมจะทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้บริหารแบรนด์ของตนเองในรูปแบบ Start Up รุ่นใหม่ หรือการบริหารแบรนด์ของธุรกิจครอบครัวได้ เพราะหัวใจสำคัญของการบ่มเพาะนักศึกษาการตลาดของสำนักวิชาการจัดการ คือ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนความคิดของการเป็นผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด Moving Beyond Competitors”

กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ประทับใจกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร รวมถึงทิศทางการทำงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษา และนักเรียนส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะกลับมาอีกครั้งตอนเปิดเทอม ซึ่งน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์สามารถสมัครรอบ TCAS63 รอบ 2 ได้ โดยใช้ Portfolio ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dmbwu และ http://entry.wu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

Marketing WU: Moving Beyond Competitors

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/dmbwu

TOP