ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ จัดอบรมลับฝีมือนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมลับฝีมือนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการตีพิมพ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับสุดยอดพิชิตการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q1 Q2 ” ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านหลักการตีพิมพ์ แนะนำเคล็ดลับการตีพิมพ์ แนะนำทุนวิจัยต่างประเทศ และการแนะนำวารสารต่างประเทศเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้กับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย สำนักวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการผลักดันคณาจารย์มีผลงานวิชาเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Q1 Q 2 เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์ 1:1

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP