ข่าวการศึกษา

การประชุมสัมมนาวิชาการ "การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม"

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตัวแทนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม หรือการบูรณาการระหว่าง Soft Skills และ Hard Skills อย่างสมดุล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย เข้าร่วมการประชุม จัดแสดงนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมของแต่ละเครือข่าย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ในฐานะประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และอาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ ได้กล่าวนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับรายวิชาการจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด (Smart Life Management) ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและให้คุณค่าเกี่ยวกับการจัดการตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” (Smile & Smart Center) ภายในงานประชุมสัมมนามีการบรรยายมากมาย อาทิ เช่น การพัฒนาแนวทางการสร้างนักศึกษายุคใหม่ การบรรยายเรื่อง Best Practice โครงการพัฒนานักศึกษา การนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งงานประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญให้ทุกเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการจัดการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่งและเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=20065

TOP