ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Industrial Research and Development Capacity Building, IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลค่า 200,000 บาท/โครงการ/บริษัทเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Industrial Research and Development Capacity Building, IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลค่า 200,000 บาท/โครงการ/บริษัท

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
แผนงานย่อย: การพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building, IRD Cap Building)

1. คำอธิบายโครงการ/แผนงาน
การพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building) เป็นแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถในการทำวิจัยของผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Technology/Innovation Management ในการพัฒนาปรับปรุง R&D Unit ของสถานประกอบการที่มีหน่วยวิจัยของตนเอง หรือทำการจัดตั้ง R&D Unit ในสถานประกอบการที่ยังไม่มีหน่วยวิจัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะทำการ coaching และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการจนสามารถจัดทำ R&D Blueprint ได้แล้วเสร็จ หลังจากนั้น เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมในการทำวิจัยใน R&D Unit ของสถานประกอบการ และทำการเสนอโครงการวิจัยจะได้รับ Incentives สำหรับการทำวิจัยเป็นงบประมาณจำนวน 50% ของโครงการวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้าน R&D ของประเทศในลำดับต่อไป

คำอธิบาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ IRD Cap Building

1.1 Central Platform เป็นคู่มือที่ สอว. และ RSPs จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน technology/innovation management ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ coaching ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันจัดทำ R&D Blueprint ในการพัฒนาปรับปรุงหรือจัดตั้ง R&D Unit ในสถานประกอบการ
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Technology/Innovation Management จะต้องทำการ coaching ผู้ประกอบการ และร่วมกันจัดทำ R&D Blueprint ตามแนวทางที่กำหนดใน central platform
1.3 R&D Blueprint หมายถึง พิมพ์เขียวแผนงานนวัตกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Technology/Innovation Management และผู้ประกอบการร่วมกันจัดทำเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุง R&D Unit ของสถานประกอบการที่มีหน่วยวิจัยเป็นของตนเองอยู่แล้ว หรือจัดตั้ง R&D Unit ของสถานประกอบการที่ยังไม่มีหน่วยวิจัย
1.4 การกระตุ้นการลงทุนด้าน R&D (Incentives) ได้แก่ การสนับสนุนไม่เกิน 50% ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ดำเนินการใน R&D Unit ของสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงหรือจัดตั้งขึ้นตาม R&D Blueprint ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแต่ละรายจะได้รับการสนับสนุนในวงเงินรวมไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่นับรวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

2. ตัวชี้วัด

2.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวนบริษัท

3. Unit Cost

การดำเนินงาน

3.1 การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการ + การ Coaching ผู้ประกอบการ (แบบ one-on-one) โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Innovation/technology Management เพื่อจัดทำ R&D Blueprint (ค่า Coaching + ค่า manday ผู้เชียวชาญ) รายละ 200,000 บาท
3.2 การกระตุ้นการลงทุนด้าน R&D (Incentives) รายละ 200,000 บาท
หมายเหตุ : สามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำทั้งสองกิจกรรมได้

4. ผลที่ต้องการ

4.1 List ที่ปรึกษา/ทีมงานในการจัดทำ central platform
4.2 List ผู้เชียวชาญด้าน technology/innovation management และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
4.3 เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building
4.4 ตัวคูณ

5. ระยะเวลาดำเนินงาน : กุมภาพันธ์ 63 - กันยายน 63
6. หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ : ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 12:00 น.
*** สนใจติดต่อ 075-673-3588 หรือ 3576 (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


TOP