ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารความเสี่ยง สังกัดส่วนแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2555 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวชิรัญญา ถาวรพราหมณ์
002 นายคารม บัวผัน
003 นางสาวอคิราภ์ คำดง
004 นางสาววรนุช พลายด้วง
005 นางสาวอุษา เพชรบ้านนา
006 นางสาวเมธาวี มานิต
100 นายพัชร ฤทธิ์แสวง
101 นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ
102 นางสาวจริญญา มาศอรุณ
103 นางสาวปัณนัชญา วิบุลศิลป์

2. หลักสูตรการสอบ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- เวลา 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- เวลา 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP