ข่าวการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จับมือ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ความรู้ด้านการเงินกับนักศึกษา มวล.





เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “กรุงไทยรัก Smart University ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนา พฤกษมาศ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขต สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 คุณณหทัย พรหมเดชะ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา และ อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมในพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมและเรียนรู้ผ่านเกมรอบรู้เรื่องการเงินกับน้องวายุ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้านการเงิน การใช้จ่าย ป้องกันภัยคุกคามทางการเงิน และเห็นความสำคัญของการออม โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

ประมวลภาพ

TOP