ข่าวการศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ จัดติว O-Net วิชาเศรษฐศาสตร์ ให้นักเรียนชั้น ม. 6 กว่า 3,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ จัดติว O-Net วิชาเศรษฐศาสตร์ และแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนต่างๆ จำนวน 18 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,157 คน

คณาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง ได้จัดโครงการบริการวิชาการติว O-NET วิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET และแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนต่างๆ 18 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนกัลยาศรีธรรมราช โรงเรียนพรหมคีรี และโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเกาะสมุย และโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 3) จังหวัดตรัง ได้แก่ โรงเรียนบูรณะรำลึก โรงเรียนตรังคริสเตียน และโรงเรียนห้วยยอด 4) จังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา และโรงเรียนลําทับประชานุเคราะห์ 5)จังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนควนขนุน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,157 คน

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ และนักเรียนชั้น ม. 6 เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับความรู้ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ในสำนักวิชาการจัดการ

ทั้งนี้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่สนใจให้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมติวสอบ O-NET วิชาเศรษฐศาสตร์ ติดต่อได้ที่กล่องข้อความทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก "Econ Walailak University" หรือ โทร. 08-1493-7375 (ผุู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ) และโทร. 08-6335-0868 (นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง นักวิชาการ)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/EconWalailakUniversity/

TOP