ข่าวทั่วไป

ประกาศขายไม้เบญจพรรณและไม้กระถินเทพา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะขายไม้เบญจพรรณและไม้กระถินเทพา พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ บริเวณแผนกไก่ไข่และใต้แนวสายไฟฟ้า ของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการขาย ดังนี้

1. กำหนดให้เสนอราคาซื้อไม้รวมต่อกิโลกรัมโดยใช้แบบใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ราคาที่เสนอซื้อต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำต่อกิโลกรัมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผู้ใดเสนอราคาซื้อไม้รวมต่อกิโลกรัมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อในครั้งนี้
3. ผู้ซื้อต้องดำเนินการตัดไม้พร้อมทั้งขนส่งไปชั่งน้ำหนักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน กำหนดให้ตัดไม้เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เมื่อตัดไม้เสร็จในแต่ละวันมหาวิทยาลัยจะทำการชั่งน้ำหนักและผู้ซื้อต้องจ่ายเงินตามน้ำหนักของไม้ที่ตัดได้ภายในวันนั้น
4. กำหนดให้ผู้ซื้อต้องตัดไม้กระถินเทพาและไม้เบญจพรรณทุกชนิดและทุกขนาดจนถึงขนาดเล็กสุดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วหรือน้อยกว่าในบริเวณพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นประเภทไม้ที่มหาวิทยาลัยกำหนดห้ามตัด
5. ก่อนดำเนินการตัดไม้ ผู้ซื้อต้องวางมัดจำ จำนวน 15,000 บาท มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อผู้ซื้อสิ้นสุดภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยแล้ว
6. ผู้ซื้อต้องแจ้งรายชื่อพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานที่จะดำเนินการตัดไม้พร้อมแจ้งรายละเอียดของรถที่ใช้บรรทุกไม้ให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนดำเนินการตัดไม้ 7. เมื่อผู้ซื้อได้ดำเนินการตัดไม้เสร็จแล้วจะต้องนำกิ่งไม้ไปเก็บไว้ที่ตอไม้ซึ่งตัดโค่นแล้ว
8. กรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบ
9. ผู้ซื้อต้องปรับพื้นที่ถนนให้กลับสู่สภาพเดิม หลังสิ้นสุดการขนย้ายไม้ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
10. กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการ
11. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขาย กรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
กำหนดดูพื้นที่ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยและเสนอราคาซื้อ เวลา 11.00 น. ในวันเดียวกัน

ผู้ใดสนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


TOP