ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ "ตื่นรู้ เท่าทัน เพื่อรับมือภัยพิบัติโลก ประเทศไทยและปักษ์ใต้"

สำนักงานประสานการจัดการความรู้ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการจัดทำความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ[ภาคพลเมือง] และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการภัยพิบัติภาคใต้ จัดเวทีการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติในโอกาสงานวลัยลักษณ์วิชาการ ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาบรรยายในหัวข้อ "ตื่นรู้ เท่าทัน เพื่อรับมือภัยพิบัติโลก ประเทศไทยและปักษ์ใต้"
 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายตามวัน เวลา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๑-๙๕๘๗๗๔๗

TOP