ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัด “โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ในวันที่ 7 – 8 และ 21 – 22 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 7301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://polscilaw.wu.ac.th/?p=2412

TOP