ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอแจ้งเลื่อนวันจัดมหกรรมกีฬาวลัยลักษณ์เดย์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กำหนดจัดมหกรรมกีฬาวลัยลักษณ์เดย์ ได้แก่ แบดมินตัน เทนนิส เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอลหญ้าเทียม ฟุตบอล 9 คนระหว่างวันที่ 21 – 29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยยังไม่สามารถคาดการณ์การหยุดแพร่ระบาดได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรวมตัวในที่ชุมชน เป็นต้น

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอแจ้งเลื่อนวันจัดมหกรรมกีฬาวลัยลักษณ์เดย์ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัย หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา

TOP