ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/๒๕๕5 ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร จำนวน 7 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอนุชสรา การะพันธ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
สำรองลำดับที่ 1 นางสาวเสาวรส ไชยโม
สำรองลำดับที่ 2 นางสาวนิตยา รูปโอ
สำรองลำดับที่ 3 นางสาวดลยาภรณ์ ไพนุพงศ์


TOP