ข่าวทั่วไป

รัฐศาสตร์ มวล. ขอเลื่อนการจัด “โครงการแนะแนวการสอบ ก.พ.”หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัด “โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ในวันที่ 7 – 8 และ 21 – 22 มีนาคม 2563 เพื่อติวสอบให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติ สำนักวิชาฯ จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://polscilaw.wu.ac.th/?p=2452

TOP