ข่าวทั่วไป

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF จำนวน 23 คน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Senior Fellow และ Fellow ดังต่อไปนี้

ระดับ Senior Fellow ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (สำนักวิชาการจัดการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง (สำนักวิชาการจัดการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)ระดับ Fellow ได้แก่

สำนักวิชาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (สำนักวิชาการจัดการ)สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
4. อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
5. อาจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
10. อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ (สำนักวิชาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
11. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
13. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
15. อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
18. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง (สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)

 ประมวลภาพ

TOP