ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรสาธิตการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยได้งดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ตามประกาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเริ่มให้ทุกสำนักวิชาใช้วิธีการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้จัดการสาธิตหลักสูตรการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร อาจารย์สามารถเลือกได้ตามความต้องการ หรือจะอบรมทุกรูปแบบ สามารถเลือกลงทะเบียนได้ที่ https://clmkm.wu.ac.th/training/online-course/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clmkm.wu.ac.th/training/online-course/

TOP