ข่าวเด่น

เลขา สกอ. เปิดงาน “วลัยลักษณ์วิชาการ 2555”

 
   
  
 
 
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “วลัยลักษณ์วิชาการ 2555” โดยมี นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประจักษ์ชัดแจ้งผ่านผลงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่จะสัมผัสได้ในงาน “ วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 ” ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐระดับต้น ๆ ของประเทศ ได้รับการสถาปนา ก่อตั้ง และดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2535 เติบโต ก้าวหน้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นับถึงปัจจุบันเป็นเวลาเพียง 20 ปี แต่มีพัฒนาการที่โดดเด่นก้าวหน้ามากมายหลายด้าน ซึ่งท่านทั้งหลายจะได้ร่วมชื่นชมผลงานความก้าวหน้าที่ได้นำมาจัดแสดง ในงาน “ วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 ” ครั้งนี้ จึงเชื่อมั่นว่า ในอนาคตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะยิ่งมีความเข้มข้น โดดเด่น และก้าวหน้า ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมดั่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ระดับประชาคมอาเซียน และระดับโลก
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2555 เป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบ 20 ปี จึงได้จัดงาน “วลัยลักษณ์วิชาการ 2555” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2555 นี้ เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ศักยภาพ ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปได้เห็นถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
 
“วลัยลักษณ์วิชาการ 2555” เป็นมหกรรมการจัดแสดงกิจกรรม การเรียนรู้หลากหลายลักษณะ ประกอบด้วย เปิดบ้านวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการ การจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ การอบรมและสัมมนา การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ตลอดจนการเปิดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชม เช่น ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการผลิตยา การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่าง ๆ ทั้ง 11 สำนักวิชา นิทรรศการด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ สู่ชุมชน นิทรรศการด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้ง ความร่วมมือกับต่างประเทศและทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต
 
นอกจากนี้ ยังได้จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่ออนาคต” เพื่อให้บริการความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรแก่ประชาชน และภาคกลางคืน จัดกิจกรรมแสดงมหรสพดนตรีโดยนักร้องชื่อดัง วงดนตรีลูกทุ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักเรียนจากชุมชนรายรอบ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงดนตรีสากล การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าทั่วไป คาดว่าจะมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงาน ไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน
 
นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในนามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า มีความภาคภูมิใจ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง นับตั้งแต่การเรียกร้องผลักดัน จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในทุกระดับ ทั้งในมิติด้านวิชาการ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม การวิจัยและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ก่อคุณูปการแก่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง
 
โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

ประมวลภาพ

TOP