ข่าวทั่วไป

มวล.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล) เป็นผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสิรมกีฬา และนางสาวลภัสธยาน์ นาคนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวางพานพุ่มดอกไม้สด

 

  


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" วันที่ 25 เมษายน 2563 ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนถึงทุกวันนี้


TOP