ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาโท ม. วลัยลักษณ์ ทุน Thailand Excellence Center in Physics เผยแพร่ผลงานในวารสาร Scopus Q1-Q2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  หรือ Thailand Excellence Center in Physics (ThEP) ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ลำดับที่ 9 ของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) โดยตั้งอยู่ที่ อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาฟิสิกส์ ใน 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ในส่วนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนระยะที่ 1 ในส่วนงานวิจัยลำอนุภาคและพลาสมา  จนถึง ปี พ.ศ. 2560  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  ได้เพิ่มการสนับสนุนแก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะที่ 2 ผ่านงานวิจัยการพัฒนาแม่เหล็กถาวรชนิดใหม่ ในโปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมใหม่  ที่มี ผศ.ดร. ขจรยศ อยู่ดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงาน

โปรแกรมวิจัยนี้ทำให้ น.ส. ภนิตา ทองจำปา และ น.ส. ปนิษษา แซ่ตั้ง ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมี รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร. ธนิดา เจริญสุข นักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็นผู้ร่วมผลิตแม่เหล็ก จากจุดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศส่งเสริมให้นักวิจัยจากต่างสาขาและสำนักวิชาทำงานวิจัยที่มีประเด็นร่วมกัน นักศึกษาทั้งสองได้รับคำแนะนำในขั้นตอนวิเคราะห์แม่เหล็กจาก สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี จากสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คือ รศ.ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง และ ผศ.ดร อัปสร บุญยัง นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องมือวิเคราะห์จาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฎิบัติการวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมอยู่ในโปรแกรมวิจัยเดียวกัน

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ น.ส. ปนิษษา แซ่ตั้ง เรื่อง แม่เหล็กแมงกานีส-อลูมิเนียม ได้รับการเผยแพร่ใน Transactions of the Indian Institute of Metals ปีที่ 73 ฉบับที่ 4 เมษายน 2020 https://www.springer.com/journal/12666 เป็นวารสารที่มี ISI impact factor 1.176 ส่วนในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Quartile 2 สาย Metals and Alloys

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ น.ส. ภนิตา ทองจำปา เรื่อง แม่เหล็กแมงกานีส-บิสมัท ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน Journal of Central South University: Science & Technology of Mining and Metallurgy https://www.springer.com/journal/11771 เป็นวารสารที่มี ISI impact factor 0.973 ส่วนในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Quartile 2 สาย Metals and Alloys  และ Quartile 1 สาย Engineering (Miscellaneous)

 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://link.springer.com/article/10.1007/s12666-020-01912-0

TOP