ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ครั้งที่ 24/2562  ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  จำนวน 3 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562  นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวศุภาวรรณ  คงทน
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง  คือ  นางสาวปิยะนงค์  นิลกรรณ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ตามความเหมาะสม


TOP