ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล ในประเทศไทย ของ นางอิชญา  เจียรนัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  และสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์  Microsoft Teams

ทั้งนี้  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ โครงร่างฯ  สามารถแจ้งประสงค์ได้ที่ คุณสุริษา  หาญใจ โทรศัพท์ 0 7567 2703
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th

TOP