ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมรับชมการประกวดสุนทรพจน์จีน

ทางสาขาภาษาจีนได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 201
โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด ดังนี้
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดทั้ง 3 รอบ รายละเอีบยดการประกวดมีดังนี้
1. รอบแรก ผู้เข้าประกวดทุกคนจะประกวดในหัวข้อที่กำหนดให้ คือ 我学习汉语的苦和乐 เวลาในการพูด 3-5 นาที
2. รอบที่ 2 กล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่จับฉลากได้ เวลาในการพูด 3-5 นาที โดยเนื้อหาที่ใช้แข่งในรอบนี้ไม่สามารถนำไปให้อาจารย์ชาวจีนตรวจสอบความถูกต้องได้ หัวข้อในการประกวดรอบที่ 2 มีดังนี้
1) 自我介绍
2) 我的家乡
3) 我理想的职业
4) 什么是好朋友
3. รอบที่ 3 ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน 5 ข้อ
รางวัลชนะเลิศใช้ผลคะแนนรวมของการประกวดทั้ง 3 รอบในการตัดสิน


TOP