บริษัท ไทยบริดจสโตน มอบทุนแก่นักศึกษา มวล. 20 ทุน รวม 630,000 บาท