ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มขึ้น 75%

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มขึ้น 75%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในนามบุคลากรทุกคนของสำนักวิชาฯ ต่อความมั่นใจ และไว้วางใจของนักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียน ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตั้งแต่รอบ TCAS 1-5 ปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนถึง 1,099 คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์จำนวน 243 คน

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์จำนวน 139 คน คิดเป็นจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้น 75% เช่นเดียวกันกับยอดรวมของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกของทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้น 45% จำนวน 2,469 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ กล่าวว่า การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียน และผู้ปกครองให้ความมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลนักศึกษา โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคณาจารย์ได้รับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน UKPSF ของประเทศอังกฤษมากที่สุดในประเทศไทย

โดยในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษจำนวน 12 คน และอาจารย์ทุกคนผ่านการฝึกอบรมระดับ Pre-UKPSF ซึ่งมีผลประจักษ์ที่ชัดเจนได้แก่ผลการเรียนของนักศึกษาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สิ้นสุดการเรียนในปีแรก ไม่มีนักศึกษาคนใดได้เกรดต่ำกว่า 2.00 เกรดเฉลี่ยของชั้นปีอยู่ที่ 2.89 และไม่มีการตกออกเนื่องจากผลการเรียน (Zero Dropout)

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอให้ความมั่นใจกับนักเรียน และผู้ปกครองว่าจะพัฒนามาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อสร้างสุขของสาธารณะ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชา "มีความรู้คู่คุณธรรม อุตสาหะ ใฝ่รู้  สู้งาน  เก่งด้านปฏิบัติ "

#PHWU
#PHGrowth


 


TOP