ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาเคมี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 24/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 24/๒๕๕5 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. รายชื่อ
1. ดร.สุภาพร ดาวัลย์
2. ดร.กฤตยา หนูสาย
3. นางสาวภารวี รัตนกิจ
4. ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ

2. กำหนดการสอบและรายละเอียด
1) วันที่ 21 สิงหาคม 2555
สอบนำเสนอผลงานวิจัย (ใช้ MS Powerpoint) 20 นาที เวลา 08.30 น.
ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
2) วันที่ 22 สิงหาคม 2555
สอบสอนในหัวข้อ "เคมีวิเคราะห์" 20 นาที และสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP