ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 คน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนเป็น Fellowship ภายใต้กรอบ UKPSF  จำนวน 30 คน   ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร
 

  

รายชื่อผู้ที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 17 คน ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อาจารย์ ดร.ประภาพร  จันทร์เอียด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
3.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
4.รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.อาจารย์ มาร์ค เบดูยา อูลา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.รองศาสตราจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10.รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
12.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ หนูผึ้ง สำนักวิชาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14.รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16.รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
17.รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ สำนักวิชาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น Fellowship

ระดับ Senior Fellow ประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิตร  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  ด้วงอินทร์  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เพ็ชรกิจ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  เพชรศิราสัณห์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. อาจารย์พิชญ์สินี  เควด  (สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จุ้งลก  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์  สำนักวิชาการจัดการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
11. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี  วิทยาลัยนานาชาติ
 

ระดับ Fellow ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ  จันทร์แสนตอ  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.วรัญญู  วรชาติ  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.ศวรรยา  เลาหประภานนท์  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.วาริ  ว่องวโรปกรณ์  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
8. อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล  ธำรงสุวรรณกิจ  วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี
9. อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย  นุ้ยธิติกุล  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา  โคตรพุ้ย  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรา  คงปราณ  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
14. อาจารย์ กรรณิการ์  แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล  สมรักษ์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
16. อาจารย์จันทร์จุรีย์  ถือทอง  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน  ศรีวะโร  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย) โครงการพิเศษ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์
ภาพโดย นางสาวชลธิชา  ปานแก้ว


TOP