ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้บริหารร่วมกำหนดกลยุทธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

 

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา จัดประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  และหลักเกณฑ์กลยุทธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปรับกลยุทธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีหน้าให้บรรลุตามเป้าหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผู้สมัคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

          โอกาสนี้  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานการประชุม กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสังคมศาสตร์ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกหลักสูตร สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัคร  และบางหลักสูตรมีผู้สนใจสมัครเข้ามาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น หลักสูตรเทคนิกการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับได้ 168 คน จากแผนการรับ 150 คน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับได้ 132 คน จากแผนการรับ 110 คน เป็นต้น หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถรับนักศึกษาได้เกินเป้าหมาย เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับได้ 72 คนจากแผนการรับ 50 คน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับได้ 64 คนจากแผนการรับ 35 คน หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ เช่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับได้ 116 จากแผนการรับ 75 คน หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รับได้ 106 คน จากแผนการรับ 80 คน เป็นต้น แต่มหาวิทยาลัยยังยึดมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่กำหนด

          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีบางหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้น้อยกว่าเป้าหมายแต่ถือเป็นจำนวนน้อย และจะได้ช่วยกันทำงานหนักเพิ่มขึ้นต่อไป ทำให้ภาพรวมทั้งหมดในปีนี้สามารถรับนักศึกษามากที่สุดเป็นจำนวนถึง 2,475 คน ทั้งหมดนี้คือผลจากความความพยายามและการทำงานอย่างหนักของทุกฝ่าย และมหาวิทยาลัยตั้งเป้าว่าในปี 2564  จะสามารถ Set Zero จำนวนนักศึกษา Drop Out ด้วยมาตรการการดูแลนักศึกษาที่ดี โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.5 เพียง 0.8% เกรด 1.5-1.99 =4% ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และการประชุมในครั้งนี้คณะผู้บริหารทุกท่านจะได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ว่า ปีหน้าจะทำงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยเน้นย้ำในเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีและจุดเด่นผ่านทาง WU Channel อย่างสม่ำเสมอเพื่อเน้นย้ำคุณภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มเป้าหมาย

 

          จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สรุปผลการรับนักศึกษาปี  2563 โดยภาพรวม และอาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  รายงานผลการรับนักศึกษา ปี 2563 จากนั้นผู้บริหารแต่ละสำนักวิชาได้ร่วมนำเสนอ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

 

ประมวลภาพ


TOP