ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ ผู้รับทุนต้นสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2563

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 12 อัตรา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แล้วนั้น

บัดนี้  ผู้ตรวจสอบได้ประเมินคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
1. นายธนวัต วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวเปมิกา วิทยาประดิษฐ์
3. นางสาวพิชามญช์ เอกพัฒนาพาณิชย์
4. นางสาวณิชารีย์ ชิวธนาสุนทร
5. นางสาวนิโลบล ไทยประดิษฐ์
6. นายนัทตกานต์ อานันทสามิต
7. นายณัช เกษมอรมรกุล
8. นายณัฐวุฒิ พรนิมิตร
9. นายอเนชา ว่องวัฒนศิลป์
10. นายพงศ์ภัค สวัสดิรักษ์

ข. กำหนดสอบ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา 12.00 - 14.00 น. ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช และ ห้องประชุม 1 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร
 


TOP