ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๓๕

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
- มีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษาได้
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม งานศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, MS Access, SPSSและการใช้ Internet เป็นต้น

ภาระงาน
ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้
1. งานส่งเสริมวิชาการ
1.1 จัดสัมมนาวิชาการด้านวัฒนธรรม
1.2 จัดเสวนา/ประชุมวิชาการเพื่อสร้าง/เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 จัดโครงการที่มีการบูรณาการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปประยุกต์กับการเรียนการสอน
1.4 ผลิตหนังสือวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. งานศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 ดำเนินการให้มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
2.2 ดำเนินการสานต่อโครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์บุคคลในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
2.3 รวบรวม/สังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่และต่อยอดในอนาคต
2.4 รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่งให้งานสารนิทัศน์จัดทำเป็นระบบคลังข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี

3. งานอุทยานโบราณคดี
3.1 จัดทำแผนพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3.2 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
3.3 จัดทำคลังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
3.4 เผยแพร่ผลงานการศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในลักษณะต่าง ๆ
3.5 จัดเวทีวิชาการหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
3.6 ประสานงานสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เช่น
โบราณสถานในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น

4. พัฒนางานด้านอุทยานธรรนิทัศน์
4.1 จัดทำแผนพัฒนางานด้านอุทยานธรรมนิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
4.2 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ
4.3 จัดทำคลังข้อมูลด้านปรัชญา ศาสนาและความเชื่อเพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
4.4 เผยแพร่ผลงานการศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในลักษณะต่าง ๆ
4.5 จัดเวทีวิชาการหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับองค์ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

๓. คุณสมบัติอื่น ๆ
๓.๑ มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
๓.๒ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับ
มอบหมายได้
๓.๓ เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. อัตราเงินเดือน 20,700 บาท/เดือน

๕. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก ๒ ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๖ เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน ๔ ปี

๖. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

๗. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๔ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๘ หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖ (ตรงข้าม ทท.บ.๕ สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๙๘-๐๒๔๔-๕ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๒๔๘ หรือสามารถ Download ใบสมัคร
ได้ที่ http://dp2wu.ac.th/puw/appform/add.pdf
๗.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป
๗.๓ สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๗ ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

๘. การสมัคร
๘.๑ ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖ (ตรงข้าม ทท.บ.๕ สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2555 เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๘.๒ ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการ
เจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖ (ตรงข้าม ทท.บ.๕ สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2555 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๙. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
๙.๑ ขั้นตอนที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
๙.2 ขั้นตอนที่ ๒ มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ ๑
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(๑) วิชาคอมพิวเตอร์ (๑๐๐ คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรมแกรม MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
(๒) วิชาภาษาไทย (๑๐๐ คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ (๑๐๐ คะแนน) : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 กันยายน 2555
๑๐.๒ กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๑๐.๓ ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๑. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑๑.๑ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
๑๑.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
๑๑.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
๑๑.๔ การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP