ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แจ้งย้ายสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนการวัดและการประเมินผล"

แจ้งย้ายสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนการวัดและการประเมินผล" ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 จากห้องประชุมชั้น 2 โซน B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
จึงขอเรียนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 0 7567 3791 และ 0 7567 3771

TOP