แจ้งย้ายสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนการวัดและการประเมินผล"