ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 จัดโครงการ ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา " กล้ายิ้ม"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) จัดโครงการ ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา " กล้ายิ้ม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณโถงกลางอาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง เป็นประธานเปิดงาน นายหรรษา เรืองชัย หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) กล่าวรายงาน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล กล่าว่า ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี) จัดโครงการ ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้ายิ้ม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 2555
 
โครงการ ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้ายิ้ม" มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ตลอดจนแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ พันธุ์ไม้ในวรรณคดี พันธุ์ไม้ดอกหอม พันธุ์ไม้พื้นถิ่น เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา พร้อมทั้งได้จัดทำป้ายสื่อความหมายเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้จะเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ชาวไทยหันมาปลูกต้นไม้อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่รอบสถานศึกษาช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยสร้างป่าเพิ่มขึ้น เพื่อลูกหลานของพวกเราในอนาคต จะได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และยังถือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 2555 อีกด้วย
 
นายหรรษา เรืองชัย รายงานว่า เนื่องด้วยในปี 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ และในปีนี้ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 ได้จัดโครงการ ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้ายิ้ม" 84 แห่งทั่วประเทศ โดยปลูกพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ตลอดจนแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ พันธุ์ไม้ในวรรณคดี พันธุ์ไม้ดอกหอม พันธุ์ไม้พื้นถิ่น จำนวน 600 ต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำป้ายขนาดใหญ่ จำนวน 4 ป้าย ป้ายขนาดเล็ก จำนวน 80 ป้าย
 
การปลูกป่าในครั้งนี้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่ นายหรรษา เรืองชัย หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 นายสมพร เพชรทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ใหญ่บ้านชุมแสง บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 และประชาชน ร่วมปลูกป่าบริเวณอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP