ข่าวเด่น

มวล.เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2555 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ดร.อุดมสักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กล่าวในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นปีที่ 15 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ นั้น เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาชนเหล่านี้ได้หมั่นศึกษาเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 
ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ กล่าวรายงานถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" ซึ่งได้รับงบประมาณสมทบจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ใช้สำหรับ 4 กิจกรรมหลักในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดยความร่วมมือจาก 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ นิทรรศการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย นิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น นิทรรศการแฮปปี้แลนด์ ดินแดนแห่งความปลอดภัย นิทรรศการไดโนเสาร์ นิทรรศการแมลงสังคม นิทรรศการภัยพิบัติและภูมิอากาศโลก นิทรรศการร่างกายมนุษย์ เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP