ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 2 วันระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 55