ข่าวสมัครงาน

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปในวันที่ 20 กันยายน 2555 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP