ค่ายวรรณกรรม "อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต" สู่...มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์