ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ค่ายวรรณกรรม "อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต" สู่...มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรม "เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์" มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เพื่อสนองตอบนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานองค์กรร่วมขับเคลื่อนผลักดันจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเวทีแหล่งเรียนรู้ แก่เด็ก และเยาวชนในภาพรวมทั้งจังหวัด ในรูปแบบของงานมหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดกิจกรรม ค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ "อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต" สู่มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3725-30

หนังสือเชิญ
กำหนดการ
แบบตอบรับ

TOP