ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 23/2563   ตำแหน่ง

นักวิชาการ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์   จำนวน 3 ราย      ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวชนากาญจน์  มะโนเรศ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวพัสภิรมย์  พรหมมา

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม   

 


TOP