ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์