ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จำนวน 4 อัตตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จำนวน 4 อัตตรา

ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

สถานที่ทำงาน : อาคารปฏิบัตการเทคโนโลยี และ พัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

สามารถออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็คทรอนิค ตัดต่อวีโอสื่อการเรียนการสอนได้ และทักษะการทำงานเป็นทีม

 

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. ดาวโหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/1dCDkE4TdwNJ2cHwE4FFYnwNP1-lOjJQI/view

2. สแกนหรือถ่ายรูปใบสมัครส่งผ่าน E-mail โดยใช้ชื่อ เรื่องว่า ส่งเอกสารสมัครผู้ชื่อวิจัย...ชื่อ-นามสกุล

E-mail : titikan.202@Gmail.com

3. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี นวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 086-4795011 หรือ 075672977

 

กำหนดการ

วันรับสมัคร : ตั้งแต่ วันนี้ – 5 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 8 มีนาคม 2564

วันสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป


TOP