ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ครั้งที่ 5/2564  ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2564 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้ฃ

ก.  รายชื่อ

     001  นางสาวกนกวรรณ  สิงสม

     002  นางสาวพรพรรณ  พรมดี

     003 นางสวธนัญญา  นาคเพ็ง

     004  นางสาวปิยะนงค์  นิลกรรณ์

     005  นางสาวอรทัย  ใจจาง

     006  นางสาวชลธิชา  พรประเสริฐ

     007  นางสาวทัศนีย์  จันทร์คง

     008  นางสาวณัฐนิช  เสือเดช

     009  นางสาวสุภาพร  จันทร์พัฒน์

     010  นางสาววิภาณี  จ้อยร่อย

     011  นางสาวอุไรพร  อินณรงค์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

     1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

     2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ  และเขียนเรียงความ  

ค. กำหนดการสอบ

         วันที่ 20 เมษายน 2564   ณ ห้องคอมพิเวตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

         - 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์

         - 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย 


TOP