ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ  สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                   ก.  รายชื่อ

                                    100  นางสาวนภัทร  ศาสนะเวทย์

                   ข.  กำหนดสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP