ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ" สะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคใต้"อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ประสานงานสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะ"หัวหน้าหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ภาคใต้" ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ" สะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคใต้" บนเวทีสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับภาคใต้ รวมพลังภาคีเครือข่าย มุ่งเป้าหมายลดการตายทางถนน 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2556 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคใต้ ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดการสัมมนาขึ้น เมื่อวันที่ 10-11 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเทโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
 
การสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับภาคใต้ ในครั้งนี้ มี นพ.วีรพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (สอจร.กลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าฯภูเก็ต กล่าวต้อนรับ โดยมี นพ. วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตำรวจ และ กลุ่มภาคีเครือข่ายใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 350 คน

ประมวลภาพ

TOP