อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ" สะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนภาคใต้"