ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2012) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ววารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2012) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิจัยทั้ง 7 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th
 
วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง
 
มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2208

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsjournal.wu.ac.th

TOP