ข่าวเด่น

แนะนำนักวิจัยเด่น มวล. : รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัยผู้มุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระที่มีผลต่อการทำลายและการตายของเซลล์ระบบประสาทสมองเสื่อมที่มีผลกระทบจากการใช้เคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง พิษจากการได้รับสารตะกั่วและโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชากรไทยในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากอุบัติการณ์ของโรคประสาทสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ ที่พบสูงขึ้นในผู้สูงอายุและส่งผลกระทบถึงปัญหาทางด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสุนารีวิทยา ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทสาขาชีวเคมี จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้มีโอกาสในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UMAP) เพื่อศึกษาวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
จากความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จนมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูลระดับสากล ISI จำนวน Citation สูงสุดถึง 48 ครั้ง ในระหว่างปี 2551 - 2555 เรื่อง A Neuronal Model of Alzheimer’s Disease : An Insight into the Mechanisms of Oxidative Stress-Mediated Mitochondrial Injury จาก Neuroscience และมีผลงานวิจัยที่ได้รางวัล อาทิเช่น รางวัล Travel award for young investigator เรื่อง “Xanthone Prevents Doxorubicin-Induced Oxidative Damage and Central Nervous System Injury” จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล The best poster presentation award “Anti-oxidant activities of the Thunbergia laurifolia Linn. extract against lead-induced neurotoxicity” จากการประชุมนานาชาติ Cadmium in food and human health & technology for environmental restoration and rehabilitation รางวัล SFRBM’s Travel Award จากการประชุมประจำปี ของ Society Free Radical Biology and Medicine ครั้งที่ 11 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 
นอกจากการทำงานด้านการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ยังเป็นผู้ที่มีความทุ่มเท พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการทำงานทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และด้านสุขภาพแก่ศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2552 เข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์มาเขียนเป็นหนังสือ “หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก” สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล ได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อีกด้วย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ยังพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสภาวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนาบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีเป้าหมายหลัก คือการศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน

ผลงานวิจัยและวิชาการ

TOP